Menu

Get Socialize

English Talents 2013 – The Audition – Top 9 Semi-Final Contestants (Official)

Description

English Talents 2013 - The Audition - Top 9 Semi-Final Contestants (Official)No.10 – Nguyá»…n Hoàng Thiện No.54 – Nguyá»…n Ngọc Giàu No.09 – Nguyá»…n Hoàng Long No.18 – Nguyá»…n Mai Thủy Tiên No.27 – Mai Trọng Hiển No.29 – Trần Phú Thọ No.51 …

Leave a Reply